This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Dokunmayin agaclarima film sponsorlugu


Kultur Bakanligi destekli Dokunmayin Agaclarima 90 lik film calismasi
icin sponsor aranmaktadir. Produksiyon amiri olarak adresim altta
mevcuttur. . Kültür Bakanlýðý destekli ve onaylý filmimiz TRT kanali 
araciligiyla tum dunya da ayný and uydu uzerinden izlenebilecektir.
 Su anda ekibimiz rize de cekime devam etmektedir.
Yakin zamanda cekimler manisa da, manisa tarzani nin hayatindan
kesitler olarak devam edecektir.
Sirket olarak ana sponsorluk ve logo sponsorlugu ile ilgilenirseniz lutfen
benimle baglantiya gecin.

Simdiden ilginize tesekkurler.

Ekrem Erdinc
ekremerdinc68@gmail.com
info@ekremerdinc.com
tel: 0537 841 40 50
   0555 210 53 53


--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]