This is the mail archive of the cygwin mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

lahendus


Tere!

Kui Teil või Teie tuttaval on probleeme raskustes firmaga on see meil just teile.
Võtame ettevõtte üle ja tegeleme likvideerimisega/pankrotimenetlusega ise lõpuni.

Vabanege probleemist juba täna!


Lugupidamisega

Margus Valkre
+372 58919867
Epicrates Service Oy


--
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]