This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Patiler.com yeni üyelerini bekliyor


Evcil hayvanınız varsa sizleride üyelerimiz arasında görmekten mutluluk duyarız,

www.patiler.com

Bilgi İçin : patiler@patiler.com

** Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Problem reports:    http://cygwin.com/problems.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]